آنالیز DSC

آنالیز DSC

در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی  (Differential Scanning Calorimetry) یا DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم  برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند. با استفاده از این دستگاه و از طریق گرمايش يا سرمايش طبق یک برنامة دمایی معین و با سرعت و اتمسفر کنترل شده مواد مختلف نسبت به یک نمونه مرجع،  اندازه گيري دمای تغییرات فیزیکی و تغييرات آنتالپي و انتقال هاي درجه اول )ذوب، انتقال شيشه اي و يا كريستال شدن و … كه بصورت جذب يا آزاد كردن گرما قابل مشاهده است) و اندازه‏گیری کمّی تغییرات انرژی مواد مختلف امکانپذیر می باشد.

زمینه­های کاربری دستگاه :

  •  آنتالپی واکنش، انحلال، جذب و ظرفیت حرارتی مواد شیمیایی مختلف
  •  دمای بلورینگی، ذوب، تبخیر، تجزیه و انتقال شیشه ای
  •  انرژی فعال سازی، درجه پخت و پلیمریزاسیون واکنشهای مختلف
آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی