• info@bornasti.com
  • تماس با ما: 66978743-021
  • تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۹۹، واحد ۱۲، کدپستی: ۱۳۱۴۶۶۶۱۴۴

آنالیز DTA

آنالیز DTA

دستگاه DTA اختلاف دمای نمونه در مقابل مرجع خنثی که در اثر وقایع حرارتی مانند اثرات حرارتی گرماگیر یا گرمازا، ذوب، انتقال شیشه ای، تبلور، تجزیه ، تغییر در ساختار بلور و غیره در مواد ایجاد شده است را به صورت تابعی از دما اندازه گیری میکند.

در حالیکه TGA تغییرات ایجاد شده در اثر کاهش وزن را اندازه گیری میکند ، DTA  می­تواند تغییرات مواد زمانی که هیچ کاهش وزنی رخ نمیدهد را نیز ثبت کند. نتایج آزمون DTA مکمل نتایج آزمون TGA در خصوص انتقالات فازی است.

دستگاه TG/DTA قادر به اندازه گیری تغییرات وزن و اختلاف دمایی بین نمونه و مرجع در برنامه حرارتی داده شده ، به صورت همزمان است و سطح زیر پیک DTA تغییر آنتالپی است.  یک منحنی DTA اختلاف دما را به صورت تابعی از دما یا زمان رسم می­کند.  نمونه از منحنی TG/DTA در شکل زیر رسم شده است.

آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی