آنالیز Low angle

آنالیز Low angle

یکی از چالش های بزرگ دستگاه های XRD ، امکان انجام آنالیز Low Angle  می باشد . در زوایای پایین اشعه ایکس تولید شده به وسیله تیوپ دستگاه ، مستقیما وارد دتکتور میشود و باعث به اشباع رفتن آن میگردد . این مهم علاوه بر از دست دادن پیک های  مورد نظر نمونه در زوایای پایین ، منجر به آسیب دیدن جدی دتکتور دستگاه می گردد.در آزمون low angle از سخت افزاری استفاده می گردد که قادر به اسکن از زاویه ۰/۸ تا ۱۰ درجه می باشد . به شکل روتین در این آنالیز از step size  و time per step  به ترتیب ۰/۰۲ درجه و یک ثانیه استفاده می گردد . در این آنالیز بهتر است حداقل یک گرم از نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد .

آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی