آنالیز TGA

آنالیز TGA

تست TGAیکی از تکنیک های حرارتی است که تغییرات وزن ماده را به صورت تابعی از دما یا زمان در یک اتمسفر کنترل شده ثبت میکند. در این آزمون در یک اتمسفر کنترل شده طبق برنامه دمایی مشخص به نمونه حرارت اعمال می­شود. تغییر وزن مواد به شدت به شرایط تجربی اعمال شده بستگی دارد. همچنین فاکتورهایی از قبیل جرم نمونه، حجم ، شکل و خصوصیات فیزیکی و سرعت گرمایش همگی بر منحنی به دست آمده تاثیر می توانند داشته باشند. از این تکنیک برای شناسایی و تعیین مقدار مواد فرار( آلی و غیر آلی) استفاده میشود. علاوه بر این پایداری حرارتی، خصوصیات تخریب، طول عمر و سینتیک واکنش نیز قابل بررسی است.  نمونه مورد اندازه گيری می تواند به صورت پودر جامد، توده(بالك) جامد و فيلم باشد و حداكثر دویست میلی گرم ماده مورد نياز می باشد.

در آنالیز TGA، در صورتی که دمای دو رویداد حرارتی، نزدیک به هم باشد، جدا کردن آن ها در منحنی تغییر وزن بر حسب دما مشکل خواهد بود. از طرفی در منحنی های TGA نمی توان دمای آغاز و پایان یک رویداد حرارتی را به آسانی مشخص کرد. این دو مشکل باعث شده اند که با اضافه کردن یک قسمت الکترونیکی به دستگاه TGA، بتوان مشتق منحنی وزن بر حسب دما را رسم کرد. این حالت را مشتق توزین حرارتی (DTG) می نامند. نمونه ای از منحنی مشتق توزین حرارتی با منحنی TGA در شکل زیر مقایسه شده است.

آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی

This will close in 0 seconds